ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ เอ็มอาร์ขีดอันดาทราเวลดอทคอม หรือ www.trip-attractive.com ใบอนุญาตประกอบธุกิจนำเที่ยว 34/02363 เลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ 81180 ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานด้านล่างนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้งานต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (18) ปีบริบูรณ์ (หรืออายุที่อยู่ในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของผู้ใช้งาน) จึงจะสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ได้ การใช้บริการบนเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่าง และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โปรดทราบว่า เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา และมีผลบังคับใช้กับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภททันทีที่ประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำนิยาม

“www.trip-attractive.com” หรือ “TRIP ATTRACTIVE FOR PLEASURE” หรือ “ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์” หรือ “เรา” หรือ “บริษัทฯ” นั้นต่างหมายถึง ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์เอ็มอาร์ขีดอันดาทราเวลดอทคอม หรือ www.trip-attractive.com

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัทผู้ประกอบอาชีพให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์, สิ่งที่น่าสนใจ เช่น ทัวร์เที่ยวชม ทัวร์ทางทะเล, กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น พายคายัค ปีนผา , การขนส่งและการเดินทาง เช่น รถยนต์เช่า เรือหางยาว เรือเร็ว รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง, ทัวร์, ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ด้านการเดินทางและที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า

“บริการ” หมายถึง บริการจองทางออนไลน์ หรือ การซื้อ สั่งซื้อ รวมถึงระบบการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ TRIP ATTRACTIVE FOR PLEASURE ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดย TRIP ATTRACTIVE FOR PLEASURE เป็นผู้นำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้มีเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ www.trip-attractive.com

การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของผู้เดินทาง และบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย 0895868058 เท่านั้น
การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email) จะต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมลที่ขึ้นต้นด้วยชื่อใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนดรูปแบบไว้ได้แก่ ชื่อใดๆ แล้วตามด้วย @krabiexclusivetours.com เท่านั้น ตัวอย่างเช่น contact@krabiexclusivetours.com หรือ อีเมล @gmail.com ที่เป็นชื่อ mr.andatravel@gmail.com เท่านั้น หากเป็นชื่ออื่นๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ ทั้งสิ้นเมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท
การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และ 2 นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าโดยที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

ขอบเขตบริการของเรา

(“ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์” หรือ “เรา”) ขอต้อนรับท่าน (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ในเว็บไซต์ www.trip-attractive.com นั้นได้ให้บริการแบบออนไลน์ (online platform) ให้ท่านสามารถเข้าชมและค้นหาโปรแกรมทัวร์ต่างๆ แพคเกจทัวร์ต่างๆ ที่หมายถึง การเที่ยวในวันเดียว (Day Trip) การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเล่นกิจกรรมผจญภัย การทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ (รวมเรียกว่า “โปรแกรมทัวร์”) การเที่ยวแบบรวมทุกอย่าง ทั้งโรงแรม สถานที่เที่ยว การขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ (รวมเรียกว่า “แพคเกจทัวร์”) และสามารถทำการสั่งซื้อ/สั่งจอง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ/สั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ เราจะทำการยืนยันสั่งซื้อ/สั่งจองผ่านทางอีเมล

สำหรับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านได้จองผ่าน ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ นั้น เป็นโปรแกรมทัวร์ที่ได้รับการยันยืนความถูกต้องและได้รับอนุญาติ จากบริษัททัวร์ผู้ให้บริการนำเที่ยวในทัวร์นั้นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการของเรา”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ จะแจ้งรายการโปรแกรมทัวร์ ที่รับมาจากการจองของท่านไปยัง ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ให้บริการของเรา เพื่อจัดบริการโปรแกรมทัวร์ตามที่ท่านได้จองไว้

โปรแกรมทัวร์ และบริการที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ www.trip-attractive.com บางรายการ อันได้แก่ โรงแรมที่พัก รถเช่า เรือเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่นๆ เป็นการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า โดยผู้ให้บริการนั้นๆ ไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของ ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ หากมีกรณีพิพาท

ข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์อ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา แต่เราก็ไม่อาจไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด อุปสรรค ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล บนเว็บไซต์ของเรา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

“รายละเอียดโปรแกรมทัวร์” หรือ แพคเกจทัวร์ แล้วตามด้วยชื่อทัวร์นั้นๆ หมายถึง ข้อสำคัญต่างๆเกี่ยวกับทัวร์ที่ท่านจะต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ในการที่จะตัดสินใจเลือกจองทัวร์ ซึ่งเราได้เขียนเป็นลักษณะของคำบรรยายประกอบรูปภาพ ไว้ในแต่ละโปรแกรมทัวร์ ซึ่งรายละเอียดทัวร์นั้น เป็นข้อมูลที่ออกให้โดย ผู้ให้บริการของเรา โดยผู้ให้บริการของเรา เป็นเจ้าของเอกสิทธิ์ของรายละเอียดทัวร์นั้นๆ ซึ่งส่งผ่านมาให้เราทำการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านได้ทราบ เพื่อพิจารณาคุณลักษณะอันเป็นสำคัญของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ได้กำหนดมาตรฐานการแจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์แก่ลูกค้า ให้กับ ผู้ให้บริการของเรา เป็นข้อสำคัญต่างๆดังนี้

ข้อสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบ ประกอบไปด้วย ราคา เวลาที่รถมารับ สถานที่ไปทัวร์ ระยะเวลาการไปทัวร์
ข้อสำคัญการรับ – ส่งที่พัก
ข้อสำคัญสิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์และไม่รวมในโปรแกรมทัวร์
ข้อสำคัญคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า
รูปภาพและสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ อันเป็นความจริงของโปรแกรมทัวร์

ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ที่ผู้ให้บริการของเราแจ้งมา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อสารสนเทศ โดยกำหนดให้ ผู้ให้บริการของเรา เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่แจ้งแก่เราผ่านไปยังท่าน ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ในบางประการ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของผู้ให้บริการของเรา

การจองทัวร์ / การชำระเงิน

การจองทัวร์ผ่าน ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ นั้นเป็นการจองทัวร์แบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันไปทัวร์ ซึ่งระบบการจองจะกำหนดให้ท่านจองทัวร์และชำระเงินมาล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดคือ 1 วัน หากท่านไม่ได้ชำระเงินมาก่อนวันออกทัวร์ รายการทัวร์ที่ท่านจองมาจะถูกยกเลิกออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีรถไปรับท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการถือว่าไม่มีรายการจองนั้นเข้ามา ในการนี้ ท่านสามารถชำระเงินได้ทันที หลังจากที่ท่านได้รับเอกสารรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางอีเมลล์จากเรา เพื่อจัดการจองทัวร์ของท่านไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากเหตุแห่งความกระชั้นชิด โดยเว็บไซต์ของเรานั้น ได้มีบริการวิธีการจอง 3 รูปแบบ คือ

จองผ่านเว็บไซต์ และชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต หรือ Paypal ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์
จองผ่านเว็บไซต์ จ่ายเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์
จองผ่านโทรศัพท์ จ่ายเงินด้วยการโอนเข้าธนาคาร ยืนยันการจองผ่านเว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์

ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง

ชื่อ-นามสกุล ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต (ในกรณีจองเป็นหมู่คณะ ให้ส่งรายละเอียดการติดต่ออย่างน้อย 2 ท่าน)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
อีเมล
โรงแรม ที่พัก ห้อง (ในกรณีจองเฉพาะ Day Trip)

หมายเลขออกทัวร์

“หมายเลขออกทัวร์” คือ ชุดตัวเลขที่ ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ออกให้เพื่อยืนยันการชำระเงินและให้ท่านใช้แสดงเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ ที่ไปรับท่านที่โรงแรมหรือที่พัก มีลักษณะ คือ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 หลัก และตามด้วยตัวเลขอารบิก 12 หลัก ตัวอย่าง : MR01 0001 0000001 โดยตัวเลขนี้ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านจองทัวร์และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นรหัสที่ทาง ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ แจ้งให้แก่ ผู้ให้บริการของเรา เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการรับท่านจากโรงแรมหรือที่พักไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ท่านสามารถแสดงหมายเลขออกทัวร์ให้แก่พนักงานที่ไปรับได้หลายวิธี เช่น จดบันทึกใส่กระดาษ ปริ๊นใส่กระดาษจากอีเมลล์หมายเลขออกทัวร์ที่เราส่งให้ หรือ โชว์ SMS หมายเลขออกทัวร์ผ่านโทรศัพท์

การรับ – ส่งที่พัก

ในกรณีที่ โปรแกรมทัวร์ หรือ แพคเกจทัวร์ ที่ท่านจองนั้น ได้รวมบริการ การรับ – ส่ง ไปยังที่พักของท่าน เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการภายในขอบเขตของพื้นที่ ที่ถูกกำหนดไว้ในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ หากท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ ท่านจะต้องมารอที่จุดนัดพบตามเวลาที่กำหนดที่กำหนดไว้ หรือจ่ายส่วนต่างเพิ่ม เพื่อให้รถไปรับท่านยังจุดที่ท่านอยู่ กรณีที่จะต้องไปรับท่านนอกพื้นที่ให้บริการ ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0895868058

โปรทราบว่าหากท่านไม่มายังจุดนัดพบตามเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจำเป็นต้องตัดท่านทิ้งออกจากทัวร์นั้นทันทีและจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

ราคา

ราคาของบริการ โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ และกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ www.trip-attractive.com ที่แสดงให้ท่านเห็นนั้น เป็นราคาที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยเงื่อไขที่แตกต่างกัน กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อ Service Includes และหัวข้อ Know Before You Book ของบริการ โปรแกรมทัวร์ หรือ แพคเกจทัวร์นั้นๆ ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามกลไกตลาดและตามราคา ที่ผู้ให้บริการของเราส่งมาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ หากท่านได้จองโปรแกรมทัวร์ใดๆ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาของทัวร์ ที่ท่านได้จองไปแล้วนั้น ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เก็บเงินจากท่านเพิ่มกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลงแล้วสูงขึ้น หรือจะไม่คืนเงินให้แก่ท่านกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลงแล้วถูกลง

การยกเลิกการไปทัวร์/การเลื่อนเวลาทัวร์/การขอคืนเงิน

กรณีที่ท่านชำระเงินค่าทัวร์มาเรียบร้อยแล้วนั้น ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ และผู้ให้บริการของเรา จะทำการจองที่พัก รถรับ – ส่ง เรือนำเที่ยว ชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ชำระค่าจ้างไกด์นำเที่ยวให้ท่านไว้ทันที ซึ่งหากท่านต้องการยกเลิกการไปทัวร์ตามรายการที่ท่านชำระเงินไว้แล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ โดย ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านหรือเปลี่ยนแปลงยอดเงินนั้นเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ไปเป็นโปรแกรมอื่นๆ โดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นโปรแกรมทัวร์อื่นๆ เกินจากยอดเงินที่ท่านชำระมาได้

สำหรับกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนั้น ท่านสามารถขอแจ้งเลื่อนการไปทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์มาที่เบอร์ 0895868058 โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ ท่านจะต้องแจ้งเรื่องการเลื่อนการเดินทางมาอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันที่ท่านไปทัวร์ หากท่านแจ้งมาน้อยกว่านั้นแล้ว เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการเลื่อนเวลาทัวร์ให้ท่านได้ โดยท่านสามารถเลื่อนเวลาไปทัวร์ออกไปได้มากสุด ที่ 180 วัน ทั้งนี้ก่อนที่ท่านจะชำระเงิน เราขอให้ท่านตรวจสอบการจองทัวร์ของท่านให้แน่ใจและเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับท่าน

สำหรับกรณีที่ท่านได้จองทัวร์ Day Trip เกิดเหตุสุดวิสัยกับทางผู้ให้บริการ ไม่สามารถออกทัวร์ได้ตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ เช่น ธงแดง เกิดพายุในทะเล รถเสีย เรือเสีย ทำให้ท่านไม่ได้ออกเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ทางเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน แต่หากท่านได้ออกเที่ยวโปรแกรมทัวร์นั้นๆ แต่เจอพายุกลางทะเล รถเสียระหว่างทาง เรือเสียระหว่างทาง ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่าน

เกี่ยวกับเรา

ทริป แอ็ทแทรกทีฟ โฟรพลีชเชอร์ ดำเนินงานโดย นายศักดิ์สิทธิ์ นายาว ใบอนุญาตประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/02363 สำนักงานเลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ 81180 มีทะเบียนพาณิชยกิจ เพื่อทำธุรกรรมการเงินและการค้าผ่านเว็บไซต์เต็มระบบ ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทย หากท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านบริการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่ายบริการลูกค้า